21 -July -2024 - 11:30

O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

jest placówką publiczną założoną w 1992 roku przez Ministra Kultury i Sztuki, który obecnie (Minister Kultury) jest zarówno organem prowadzącym jak i sprawującym nadzór pedagogiczny. W początkowym okresie obszar działania szkoły obejmował miasto i gminę Strzyżów, obecnie swoim zasięgiem obejmuje granice powiatu strzyżowskiego. Szkoła mieści się na III piętrze budynku Domu Kultury “Sokół” i zajmuje powierzchnię 400 m2 gdzie znajduje się 10 sal dydaktyczno-ćwiczeniowych, 2 sale teoretyczne, hol (spełniający również funkcję auli koncertowej), pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, magazyn gospodarczy, magazyn, 3 toalety i szatnię. Pracą szkoły kieruje dyrektor wspomagany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: - zatwierdzanie planu pracy szkoły - zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów - potwierdzanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych szkole - ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli - podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów Szczególnie korzystna dla funkcjonowania szkoły jest działalność Rady Rodziców, a niektóre podejmowane przez nią zadania to: - pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji warunków pracy - współdziałanie w planowaniu wydatków szkoły - tworzenie właściwego klimatu i warunków materialnych dla funkcjonowania szkoły - udzielanie pomocy i wspieranie organizacji społecznych działających w szkole oraz Samorządu Uczniowskiego Rada Rodziców dysponując środkami finansowymi gromadzonymi na Funduszu Muzycznym, wspomaga działalność szkoły we wszystkich możliwych aspektach, począwszy od organizacji imprez dla uczniów (wyjazdów do filharmonii, opery), pokrywanie kosztów delegacji uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursach i przeglądach po zakup pomocy dydaktycznych (nut, stroików, instrumentów) i nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów. Kształcenie muzyczne dzieci odbywa się w ramach dwóch cykli nauczania:
1) sześcioletniego - na instrumentach takich jak: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon - przeznaczonego dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat,
2) czteroletniego - na instrumentach takich jak: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon - przeznaczonego dla młodzieży w wieku od 8 do 16 lat.

(Na podst. Dz. U z 2014 r. poz. 686)

Obok nauki gry na wybranym instrumencie i poznawaniu zasad rządzących sztuką muzyczną, uczniowie w ramach zajęć grają w zespołach instrumentalnych oraz śpiewają w szkolnym chórze. Właściwe ukształtowanie młodego człowieka, w tym także młodego muzyka to proces niezwykle trudny i wymagający podjęcia wielopłaszczyznowych działań. Wzajemne relacje interpersonalne uczeń- nauczyciel muszą być oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu. Najbliższe otoczenie i atmosfera panująca w szkole powinny sprzyjać osobistemu okrywaniu przez uczniów wspaniałego świata dźwięków. Mając na uwadze złożoność procesu edukacji muzycznej Państwowa Szkoła Muzyczna im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie stara się podejmować takie działania, które będą stymulowały rozwój osobowości muzycznej uczniów. Do takich właśnie działań należą: - koncerty, audycje, dni otwarte, - udział uczniów i nauczycieli w seminariach przedmiotowych, - udział uczniów w konkursach i przesłuchaniach, - wspomaganie dydaktyczne (zakup wydawnictw, instrumentów, programów komputerowych, itp.)

2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie